Privacyverklaring

Geachte patient,

In onderstaande document treft u de gegevens aan die te maken hebben met de nieuwe Europese wetgeving die gaat over de bescherming van uw persoonsgevens.

U mag verwachten dat Podologiepraktijk Jelier zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.
Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Podologiepraktijk Jelier naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens
Jelier Podologiepraktijk
Oranjelaan W.Z. 48a
3297 CT PUTTERSHOEK
Tel: 078-6761679
Mail: info@jelierpodologie.nl
Functionaris Gegevensbescherming: Dhr. Jelier

Doel verwerking persoonsgegevens
Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Podologiepraktijk Jelier hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg.
Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om u te informeren over relevante producten zoals bijvoorbeeld schoenen, etc.
Jelier Podologiepraktijk neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens
Voor uw consult en/of behandeling bij Jelier Podologiepraktijk is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN nummer,

Delen van persoonsgegevens
Behalve uw zorgverlener heeft binnen onze praktijk een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn de medewerkers die uw zolen aan u afleveren in de winkel, de schoenmaker assisteert met het op maat maken van uw zolen en hulpmiddelen. Al deze personen hebben een een geheimhoudingsplicht.

Jelier Podologiepraktijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Jelier Podologiepraktijk onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 

Delen van persoonsgegevens met

Reden

Persoonsgegevens

Wijze van overdracht

Grondslag

Huisarts, verwijzer

Rapportage ter informatie

 

Naam of NAW geboortedatum, BSN

onderzoek en behandelplan

Post

Alleen na uw toestemming

Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar)

Controle op verzekeringsrecht

Indienen declaratie

Naam of NAW

Geboortedatum,

BSN

polisnummer

declaratie zorg

declaratie hulpmiddel

Podonet

 

Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg

softwareleveranciers netbeheerder

Digitaal dossier

VECOZO

Podonet

 

Verwerkingsovereenkomst

Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)

kwaliteitscontrole van de zorgverlener

Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers

Ter plekke van de zorgverlener

Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor

 

Mogelijk ontvangt Jelier Podologiepraktijk uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Jelier Podologiepraktijk afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

Bewaartermijn
Jelier Podologiepraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 20 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.
Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaren wij uw gegevens niet langer dan 1 jaar.

Privacy rechten
Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken. Stuur van een mail naar ons en wij zullen uw aanvraag in behandeling nemen. U kunt bij de aanvraag gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Jelier Podologiepraktijk reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.
Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen ter attentie van Dhr. J. Jelier voor een juiste oplossing.
Jelier Podologiepraktijk brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.
De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Jelier Podologiepraktijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy beleid van Jelier Podologiepraktijk.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijft op de hoogte van aanbiedingen en kortingsacties!

Podologiepraktijk

Jelier Podologiepraktijk
Oranjeplein 21
3297 CV Puttershoek

Schoenmode

Jelier Schoenmode
Oranjeplein 21
3297 CV Puttershoek

Openingstijden

Zondag & maandag
Gesloten

Dinsdag t/m vrijdag
09:30 - 17:00

Zaterdag
09:30 - 16:00

Wij hebben geen koopavond!

Telefoon

 +31 (0) 78 676 1679